“Банкя”

Featured
ул. „Трапезица“ 1-3, 1320 Банкя
Featured

“Банкя”

ул. „Трапезица“ 1-3, 1320 Банкя

Description

СГРАДА “Банкя”

Пристройка на един етаж към обект „ Пристройка на два етажа към съществуваща сграда за обществено обслужване“ и реконструкция на съществуващата сграда в УПИ V-556 от кв.41 по регулационен план на м. ”гр. Банкя”, СО – промени по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ.
Този проект е изготвен съгласно Виза за проектиране на Главния архитект на гр. София и задание на Инвеститора “ИПОН – 1“ ООД.
Проектът предвижда съществени промени по време на строителство на обект: „Пристройка на два етажа към съществуваща сграда за обществено обслужване“ в УПИ V-556 от кв.41 по регулационен план на м. ”гр. Банкя”, СО. За обекта е издадено строително разрешение № 08 от 23.01.2017г. от Столична община, район Банкя, влязло в сила на 10.02.2017г.
Обектът е 5-та (пета) категория, буква „а“, съгласно чл.10(1) от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Проектът предвижда следните промени по време на строителството:

Кота 0,00
• Към обекта се пристрояват едноетажни пристройки от югоизток и северозапад с обща площ 32,5м2. В пристройката от югоизток са проектирани две тоалетни с преддверие с достъп от дворното пространство отвън. В пристройката от северозапад е предвидена тоалетна за хора с увреждания с достъп отвън и помещение за персонала със санитарно помещение.
• В съществуващата част на обекта се променя геометрията на вътрешната стълба към втория етаж и частично се променя вътрешното функционално разпределение.
• Подменят се всички дограми.
• Подменят се всички довършителни и инсталационни работи.
• Капацитертът на заведението на кота 0,00 е 32 места.
• Проектирани са 3 разсредоточени евакуационни изхода от залата за посетители директно навън.

Кота +3,25
• Частично се променя контура на това ниво, водещо до увеличаване на съществуващата застроената площ (206,34м2) на кота +3,40 с 1.6м2. Окончателната застроена площ на това ниво е 207,94м2.
• Частично се променя вътрешното функционално разпределение.
• Съществуващия покрив на обекта е напълно амортизиран и компрометиран и се премахва. Изгражда се нов плосък покрив с лека метална конструкция и надеждна топло- и хидро-изолация. Покривът е с вътрешно отводняване.
• Подменят се всички дограми.
• Подменят се всички довършителни и инсталационни работи.
• Капацитетът на заведението на кота +3,25 е 48 места.

Фасади
• Плътните фасади се топлоизолират с 10 см. EPS (клас по реакция на огън – Е ) и се облицоват с фасадни клинкерни плочи – Stroeher, ZEITLOS 353 (клас по реакция на огън – А1) и частично с композитни алуминиеви панели ALUCOBOND, Antracite 362 (клас по реакция на огън – А2).
• Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост в цвят RAL7024. В залата за посетители на кота +3,40 е проектирана окачена фасада със същия цвят на профилите. Остъкляването е с двоен стъклопакет Stopray Vision 50.
• Всяка от фасадите е с площ по-малка от 100м2.

Покрив
• Покривът е плосък с топлоизолация от минерална вата – 20 см (клас по реакция
на огън – А1) и хидроизолация с PVC фолио (клас по реакция на огън – Е )

Дворно пространство
• Проектът предвижда частична промяна в конфигурацията на съществуващите градински подпорни стени, с цел обособяване на по-голяма равна част във вътрешността на двора.
• Подменят се съществуващите настилки в двора.
• Предвидени необходимото озеленяване, за което е разработен отделен проект – част Паркоустройство.

Архитектурен образ
• Проектът предлага спокойна и елегантна композиция от изчистени обеми на различни нива, подходящо съчетание на плътни стени и отвори и изгражда завършен, съвременен архитектурен образ на сградата, вписвайки се хармонично в съществуващата околна паркова среда.

Технически показатели:
Площ на парцела – 721,00 м2;
Застроена площ – старо – 160,50м2;
Допълнителна застроена площ по този проект – 32,50м2;
Застроена площ – ОБЩО – 193,00м2;
Разгъната застроена площ – старо – 366,84м2;
Допълнителна разгъната застроена площ по този проект – 34,10м2;
Разгъната застроена площ – ОБЩО – 400,94м2;

Similar Listings

Compare listings

Compare